Regulamin sklepu

I. Warunki ogólne

1. Sklep internetowy THERMIKA , znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.thermika.com.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

2. Sklep THERMIKA jest prowadzony przez firmę:

THERMIKA
z siedzibą 80-297 Banino, ul. Jasia i Małgosi 6


3. Zakup w sklepie internetowym THERMIKA oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

II. Procedura składania i realizacji zamówień

4. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk "Zamówienie". 
By można było poprawnie przeprowadzić procedurę zamówienia, konieczne będzie założenie konta użytkownika, dzięki któremu można także obserwować status realizacji zamówienia.

5. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie można potwierdzić złożenie zamówienia.

6. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 10:00, w soboty, niedzielę oraz święta - będą realizowane następnego dnia roboczego.

7. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma THERMIKA zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

8. Zamówienia, w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe ( nieistniejący e-mail, lub brak telefonu ) nie będą rozpatrywane.

9. Firma THERMIKA zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.

10. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym THERMIKA są podane w złotych polskich i zawierają VAT (ceny brutto). Ceny podane na stronie sklepu, są zgodne z ceną obowiązującą w dniu ostatniej aktualizacji danych. Aktualizacje danych są wprowadzane od 2020 roku.

11. Firma THERMIKA wystawia fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z NIP.

12. Firma prowadzi sprzedaż wysyłkową, ale istnieje również możliwość indywidualnego odbioru zakupionego towaru po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym ustaleniu szczegółów odbioru. Odbiór zakupionego towaru jest możliwy w naszym biurze.

13. Dostawa towarów następuje za pośrednictwem firmy kurierskiej. Klient odbierający towar ma obowiązek sprawdzenia w obecności kuriera, czy przesyłka nie ma uszkodzeń powstałych w trakcie transportu.

14. W przypadku, gdy dostarczony towar jest uszkodzony bądź nie został dostarczony w całości, kupujący zobowiązany jest do sporządzenia krótkiego opisu powstałego uszkodzenia na liście przewozowym lub protokole szkody, zrobienia dokumentacji fotograficznej uszkodzonego towaru, złożenia czytelnego podpisu zarówno przez odbierającego towar jak i pracownika firmy kurierskiej, który to dany towar dostarczył. Następnie w terminie 7 dni od dnia odebrania towaru, kupujący zobowiązany jest do wysłania drogą elektroniczną lub pocztą na adres firmy THERMIKA, zgłoszenia uszkodzenia towaru. W przeciwnym wypadku, firma THERMIKA nie ma możliwości złożenia do firmy kurierskiej reklamacji dotyczącej uszkodzeń podczas transportu przesyłki. Regulaminy zasad świadczenia usług transportowych przez firmy kurierskie, dostępne są na stronach internetowych firm kurierskich, w których realizowane są wysyłki zakupionego towaru w sklepie THERMIKA.

15. W okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru, klient ma prawo do jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną, nieuszkodzoną i nieużywaną zawartością oraz z dowodem zakupu.

16. W przypadku zwrotu towaru w powyższym trybie, kupujący może być obciążony kosztami dostawy zamówionego towaru, zgodnie z cennikiem przesyłek firmy kurierskiej. Data wysłania nie może przekraczać 14 dni od daty doręczenia towaru kupującemu. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta na jakie ma być zwrócona kwota za zakupiony towar. Zwrot należności następuje w ciągu 7 dni roboczych liczonych od dnia otrzymania zwracanego towaru.

17. W przypadku rezygnacji przez kupującego z zakupionego towaru, który został już przygotowany do wysyłki, kupujący jest zobowiązany do zapłaty kosztów przygotowania towaru do wysyłki. Koszt przygotowania towaru do wysyłki jest uzależniony od jego wymiarów i ciężaru i wynosi od 100,- zł netto.

 

III. Warunki gwarancji

17. Reklamacje towarów można składać na adres e-mail: biuro@thermika.com.pl lub pod numerem telefonów: +48 501 015 735.

- Wszystkie towary dostępne w naszym sklepie objęte są gwarancją producenta.

- Warunkiem przyjęcia reklamacji jest dostarczenie towaru wraz z kopią faktury i krótkim opisem usterki na adres naszej firmy lub serwisu wskazanego przez sprzedawcę na koszt kupującego.

- Zwracany towar powinien być kompletny, zwrócony w fabrycznym opakowaniu.

- Gwarancja traci moc w przypadku nie przestrzegania przepisów zawartych w karcie gwarancyjnej lub instrukcji obsługi.

- W przypadku zwrotu towaru na gwarancji, koszty związane z przesyłką towaru ponosi kupujący. Nie przyjmujemy paczek „za pobraniem”.

 

IV. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez THERMIKA

Niniejszym informujemy, że przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie dotyczą przetwarzania przez nas danych osobowych w związku z zawieranymi umowami sprzedaży towarów oraz umowami o świadczenie usług. Informacja jest zgodna z unijnymi przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych
(Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – tzw. RODO).
W związku z nowymi regulacjami dostosowaliśmy nasze procesy i dokumentację do unijnego rozporządzenia. Pozwoliło to zagwarantować jeszcze większe bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych i przejrzystość w zakresie ich przetwarzania.

18. Administrator Danych Osobowych i dane kontaktowe.
THERMIKA z siedzibą 80-297 Banino, ul. Jasia i Małgosi 6, jesteśmy Administratorem Pani/Pana danych osobowych. Może Pani/Pan skontaktować się z nami pod ww. adresem siedziby firmy pisemnie lub na adres e-mail: biuro@thermika.com.pl.

19. Cele przetwarzania danych osobowych.
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do celów: wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy (np. przyjmowanie zamówień, świadczenia usług, obsługi zamówień, fakturowania, rozpatrywania reklamacji), wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na Administratorze Danych Osobowych oraz realizacji zadań w interesie publicznym (np. przechowywanie dokumentacji podatkowej) wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Administratora Danych Osobowych (np. marketing bezpośredni własnych produktów, zabezpieczenie i dochodzenie roszczeń, zabezpieczenie i ochrona przed roszczeniami Klienta lub osób trzecich).

20. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), a w
szczególności art. 6 tego rozporządzenia ustanawiający ogólne zasady zgodności przetwarzania danych. W przypadku, gdy jesteśmy uprawnieni lub zobowiązani do przetwarzania danych osobowych na podstawie Pani/Pana zgody, podstawę przetwarzania danych stanowi udzielona przez Pani/Pana dobrowolnie zgoda. Jednocześnie proszę pamiętać, że w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych Osobowych, informujemy, że prawnie uzasadnionymi interesami realizowanymi przez nas jako Administratora Danych Osobowych są: marketing bezpośredni własnych produktów, zabezpieczenie i dochodzenie swoich roszczeń oraz zabezpieczenie się i ochrona przed roszczeniami ze strony Klienta.

21. Odbiorcy danych
Pani/Pana dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów oraz osobom przez Panią/Pana upoważnionym, osobom u nas zatrudnionym na podstawie udzielonego upoważnienia, podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu, tj. firmom księgowym, firmom prawniczym, firmom informatycznym, firmom logistycznym oraz upoważnionym instytucjom, gdy wymagają tego przepisy prawa.

22. Przetwarzanie danych w państwach trzecich.
Nie przekazujemy Pana/Pani danych osobowych do państw trzecich (poza Unię Europejską).

23. Okresy przechowywania danych
Pana/Pani dane osobowe:
- w przypadku gromadzenia danych osobowych w związku z realizacją zamówienia lub zawarciem i wykonaniem umowy sprzedaży,
– przetwarzamy je od momentu zebrania danych do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy,
- w przypadku gromadzenia danych osobowych w celu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa lub w związku z realizacją zadań w interesie publicznym (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c i e) przez okres realizacji obowiązków i zadań wynikających z poszczególnych przepisów prawa. Pana/Pani podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług do czasu, aż zostanie zgłoszony przez Panią/Pana sprzeciw względem ich przetwarzania - w tym celu prosimy cofnąć
zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody marketingowej lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

24. Pani/Pana prawa:
Pani/Panu przysługuje:
a) prawo żądania dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania (poprawienia),
b) prawo do usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych; można żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panią/Panem działań, jeżeli Pani/Pana zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Pani/Pana temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie lub Pani/Pan nie chce, abyśmy je usunęli, bo są niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub na czas wniesionego przez Panią/Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych,
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych: Sprzeciw „marketingowy”. Ma Pani/Pan prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzysta Pani/Pan z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu. Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację. Ma Pani/Pan także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych na podstawie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. W tym wypadku prosimy o wskazanie szczególnej sytuacji, która Pani/Pana zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania
danych objętych sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas tych danych są nadrzędne wobec Pani/Pana praw lub też, że dane te są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
e) Prawo do przenoszenia danych:
Ma Pani/Pan prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „.csv”) dane osobowe dotyczące Pani/Pana, które otrzymaliśmy na podstawie umowy lub Pani/Pana zgody. Może też Pani/Pan zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi,
f) Prawo do wniesienia sprzeciwu:
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.
g) Prawo do wniesienia skargi:
W każdej chwili ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
h) Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych:
W każdej chwili ma Pani/Pan prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody. W celu wykonania swoich praw proszę skierować żądanie pod adres email: biuro@thermika.com.pl lub wysłać pismo pod adres siedziby firmy.

25. Profilowanie
Pani/Pana dane nie są poddawane profilowaniu w celu automatycznego podejmowania decyzji.

26. Kategorie danych. Wymóg podania danych. Konsekwencje braku podania danych.
Informujemy, że podanie następujących danych jest wymogiem umownym i jednocześnie warunkiem zawarcia umowy sprzedaży, tj. imię, nazwisko, miejsce dostawy towaru, dane do faktury, NIP, adres poczty elektronicznej, numery telefonów kontaktowych. Podanie wszystkich danych jest dobrowolne. Konsekwencją braku podania danych, które są warunkiem
zawarcia umowy jest brak możliwości zawarcia z nami umowy.

27. Informacje końcowe.
Zasady opisane w dokumencie mają zastosowanie od 25 maja 2018 r. – tj. od dnia rozpoczęcia stosowania RODO. Przy formułowaniu powyższych informacji kierowaliśmy się tym, aby były one w jak największym stopniu konkretne i precyzyjne, a zarazem proste, jasne i zrozumiałe. W razie jakichkolwiek uwag, pytań czy wątpliwości (w szczególności
związanych z przetwarzaniem przez nas danych osobowych w konkretnych celach i sytuacji) prosimy o kontakt na adres email: biuro@thermika.com.pl

IV. Postanowienia końcowe

28. Niniejszy regulamin zawiera ogólne warunki sprzedaży. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i innych ustaw. Pomimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane towarów są 100% zgodne ze stanem faktycznym. Ewentualne rozbieżności nie mogą być podstawą do roszczeń.

29. Oferta cenowa zawarta na naszych stronach internetowych nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Cena może ulec zmianie w przypadku zmiany cen przez naszych dostawców. O ewentualnej zmianie cen klient zostanie powiadomiony przed zakończeniem transakcji.

30. Klient sklepu internetowego THERMIKA wypełniając formularz zamówienia potwierdza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem.